Ciąg dalszy subiektywnego opisu możliwości integracyjnych ePUAP.

4. Front-end, 5. Katalog usług publicznych, 6. Portal interoperacyjności

Front-end, czyli zawartość portalu epuap.gov.pl, z założenia powinien realizować wszystkie zadania stojące przez ePUAP, szczególnie dla obywatela oraz powinien być ratunkiem tam, gdzie brak dedykowanego oprogramowania w urzędzie, włącznie z możliwością budowania nowych usług.

Więcej o portalu … na epup.gov.pl

epuap.gob.pl

 

Istotna część portalu to Katalog usług publicznych - tworzy listę usług ułożoną wg zdarzeń życiowych, alfabetycznie lub ew. wg podziału terytorialnego. Katalog adresowany jest do przedsiębiorców i obywateli. Jest to punkt wyjścia do wszystkich usług, również tych świadczonych poza ePUAP (np. jako link odsyłający do stron realizujących daną usługę).

Dokument Współpraca z systemami zewnętrznymi opisuje 4 metody integracji z interfejsem Katalogu Usług Publicznych: import, export opisu usługi i wyszukiwanie opisu usługi - pełnotekstowe lub wg kryteriów.

Portal interoperacyjności to oficjalne, publiczne forum i miejsce publikacji wyników prac grup roboczych. Baza wiedzy zawierająca referencyjne opracowania, rekomendacje i wzory dla osób tworzących usługi  elektroniczne dla administracji publicznej. No cóż, integrować tutaj łatwiej za pomocą delegacji urzędowych na Cypr, niż standardów sieciowych ;)

7. Środowisko Budowy Aplikacji

Moduł "developerski".  Tutaj możliwe jest tworzenie nowych definicji dokumentów oraz formularzy edycji tych dokumentów. Tym samym pozwala budować proste aplikacje, gdzie proces obsługi sprawy urzędowej wymaga wypełnienia jedynie jednego formularza i po zweryfikowaniu odesłanie go do odpowiedniego podmiotu.
Do budowy większych "aplikacji" złożonych z kilku kroków, przeznaczone jest narzędzie Koordynator.
Budowa prostych aplikacji możliwa jest przy użyciu przeglądarki internetowej - dzięki edytorom online. Aplikacja może korzystać ze specyficznych usług ePUAP np.: ze słowników referencyjnych czy wyróżników.
Tutaj uwaga dot. kompatybilności: choć ŚBA można korzystać z dowolnych formularzy XForms to online'owy edytor formularza ŚBA zastrzega sobie możliwość edycji formularzy stworzonych tylko w ŚBA.
Aplikacja ePUAP technicznie to pojedynczy plik XML (wyróżnik) zawierający odniesienia do obiektów utworzonych w ŚBA: formularzy, wzorów, adresów składów dokumentów/skrytek, procesów, karty usługi. Dopiero dodanie pliku wypełnionymi danymi urzędu do Katalogu Usług Publicznych udostępnia Usługę ePUAP dla obywatela.

Na dokument, w usłudze ePUAP, składają się dane w formacie XML (treść), schemat XSD (używany do późniejszej weryfikacji zgodności ze wzorem), oraz plik. XSLT odpowiedzialny za wizualizację (formatowanie, rozmieszczenie pól, nagłówki, stopki itd).
Informacja o fakcie, że dany dokument może być użyty w konkretnej sprawie, przechowywana jest w wyróżniku dokumentu w formacie XML - wyróżnik zawierający metainformacje wzoru (nazwa, rodzaj, podstawa prawna, ważność, opis)
Dokument elektroniczny można zdefiniować w edytorze formularzy ŚBA i na wyjściu otrzymać wygenerowane pliki. Oczywiście trzymając się specyfikacji dokument elektroniczny może również zostać wygenerowany przez oprogramowanie trzecie, które powinno utworzyć:

  • schemat (plik XSD)
  • wizualizacja (plik XSLT)
  • wyróżnik (plik XML)

Wyróżnik należy następnie opublikować w Centralnym Repozytorium Wzorów (http://crd.gov.pl). Zanim opublikujemy wzór dokumentu można przechowywać ich próbne wersje repozytorium Wzorów Lokalnych Środowiska Budowy Aplikacji (http://crd.gov.pl/wzory_lokalne).

Każdemu z dokumentów powinien odpowiadać formularz definiujący kontrolki edycji dokumentu, akcje oraz adres i nazwę skrytki adresata.
Instalację aplikacji złożonej dobrze ilustruje instrukcja instalacji usługi Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej opisana w dokumencie Instrukcja instalacji usługi ZDG.

Po więcej informacji o tym, w jaki sposób tworzyć aplikację ePUAP w ŚBA, odsyłam do najnowszej wersji PDF: Instrukcja użytkownika Środowisko budowy aplikacji (aktualne wersje trzeba szukać na epuap.gov.pl).

8. Koordynator

Koordynator to usługa - platforma odpowiedzialna za uruchamiania procesów biznesowych i sterowanie przebiegiem wielokrokowych aplikacji ePUAP (aplikacji złożonych). Koordynator jest przeznaczony dla podmiotów publicznych.
Usługa rozszerza możliwości aplikacji ePUAP o elementu integracji usług między różnymi usługodawcami. Umożliwia tworzenie i zarządzanie instancjami procesów.

Kroki, z których składa się proces, mogą obejmować czynności na dokumentach (wypełnianie danymi, dołączanie do procesu, przedkładanie na skrzynkę podawczą) lub wywołania innych usług ePUAP (np. zapytania do Słowników Referencyjnych lub połączenia z Podsystemem Płatności). Interfejsem do instancji procesu jest skrytka w Podsystemie Komunikacyjnym.
U podstaw silnika uruchamiającego działanie procesów leży oprogramowanie Apache Orchestration Director Engine. Same procesy definiowane są w standardzie języka definiowania procesów biznesowych w usługach sieciowych: WS-BPEL (Web Services Business Process Execution Language).

Definicje procesu można napisać nawet w notatniku ale znacznie bezpieczniej i szybciej jest skorzystać ze specjalizowanych edytorów. Dla projektantów procesów środowisko ePUAP rekomenduje narzędzie do modelowania procesów BPEL - jest to edytor oparty na Eclipse projekt ObjectWeb Lomboz umożliwiający graficzną edycję procesów.

narzędzie do modelowania procesów BPEL

Narzędzie można pobrać procesu (ePUAP-BPEL.zip) ze stron epuap.gov.pl. W pobranym archiwum znajduje się przykładowy projekt ułatwiający star z plikami:

  • .bpel -  opis modelu procesu
  • .wsdl - komponenty procesu, składowe usługi z których korzysta model procesu oraz wsdl odpowiadający opisowi modelu procesu
  • .XSD - schemat meta danych opisujący obiekty takie jak: zapytania, informacja o błędzie, pliki xml stanowiące szablony dokumentów
  • deploy.xml – modyfikowany przez edytor plik instalacyjny procesu

Mając do dyspozycji możliwość definicji ePUAPowych dokumentów i formularzy oraz platformę by łączyć przebieg sprawy urzędowej w dłuższy od samej edycji dokumentu proces, konieczne do integracji aplikacji pozostaje jeszcze sposób komunikacji w tym biurokratycznym środowisku.


CDN


blog comments powered by Disqus